ANBI

 

De stichting Dogmatische Unie staat bij de belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instellling (ANBI). Dit betekent dat uw giften, collectegelden en andere vormen van financiƫle ondersteuning voor de belasting aftrekbaar zijn. In dit kader is de stichting verplicht de onderstaande gegevens per internet openbaar te maken:


1. Naam

Stichting Dogmatische Unie

   

2. Fiscaalnummer

005508162

   

3. Contactgegevens

Dogmatische Unie
Paterstraat 50
5025 KJ Tilburg

Telefoon: 013-5359296
Fax: 013-5446604
E-mal: du@dogmatische-unie.nl

   

4. Bestuur

K.H. Schuur
J.W. De Lange

Voorzitter
Secr.penningm.

   

5. Beleidsplan

De stichting publiceert maandelijks op haar website een programma waarop haar activiteiten staan vermeld. Tevens geeft zij in het kader van haar doelstelling brochures en boeken uit. Haar inkomsten verwerft zij door collectes, giften, legaten en erfenissen. Haar inkomsten worden uitsluitend besteed voor bestrijding van de gemaakte kosten.

   

6. Beloningsbeleid

De priesters die de liturgische plechtigheden in de centra van de stichting verzorgen, ontvangen een reiskostenvergoeding en een misstipendium. De overige werkzaamheden ten behoeve van de stichting worden door vrijwilligers verricht die hiervoor geen enkele vergoeding willen ontvangen.

   

7. Doelstelling

De stichting heeft ten doel de handhaving, verdediging en verspreiding van de beginselen, normen en maatstaven van de europese beschaving, zoals deze gevormd zijn door de christelijke cultuur.

   

8. Verslag van de activiteiten

Zoals bovenstaand vermeld geeft de stichting op haar website elke maand een overzicht van haar activiteiten.

   

9. Jaarverslag

STAAT VAN INKOMSTEN EN BESTEDINGEN OVER 2018
   
   

 

Baten

 

2018

 

Collectes, giften en misstipendia

 

5.535

Huuropbrengst

5.172

Bankrente

-223

Koerswinst effecten

0

Verkoopopbrengst pand Oldenzaal

225.000
 

TOTALE INKOMSTEN
235.484

 

 
Lasten
 

Onderhoudskosten

705

Verzekeringen

1.174

Beveiliging

6.448

Gemeentelijke belastingen

361

Gas, water, elektra

2.709

Kosten geestelijkheid

5.665

Kosten liturgie en catechese

1.266

Huishouding

623

Kosten verblijf en verteer

643

Autokosten

4.185

Telefoon- en internetkosten

1.886

Diverse kosten

1.819

Drukwerk en kantoorkosten

2.091

Donaties

1.400

Provisies effectenbeheer

48

Adovocaatkosten

4.387

Notaris-en advieskosten

3.422

Makelaarskosten

5.600

Afschrijving auto

1.090
 

TOTALE LASTEN
45.522

 

RESULTAAT

 

189.962