ANBI

 

De stichting Dogmatische Unie staat bij de belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instellling (ANBI). Dit betekent dat uw giften, collectegelden en andere vormen van financiƫle ondersteuning voor de belasting aftrekbaar zijn. In dit kader is de stichting verplicht de onderstaande gegevens per internet openbaar te maken:


1. Naam

Stichting Dogmatische Unie

   

2. Fiscaalnummer

005508162

   

3. Contactgegevens

Dogmatische Unie
Paterstraat 50
5025 KJ Tilburg

Telefoon: 013-5359296
Fax: 013-5446604
E-mal: du@dogmatische-unie.nl

   

4. Bestuur

K.H. Schuur
J.W. De Lange

Voorzitter
Secr.penningm.

   

5. Beleidsplan

De stichting publiceert maandelijks op haar website een programma waarop haar activiteiten staan vermeld. Tevens geeft zij in het kader van haar doelstelling brochures en boeken uit. Haar inkomsten verwerft zij door collectes, giften, legaten en erfenissen. Haar inkomsten worden uitsluitend besteed voor bestrijding van de gemaakte kosten.

   

6. Beloningsbeleid

De priesters die de liturgische plechtigheden in de centra van de stichting verzorgen, ontvangen een reiskostenvergoeding en een misstipendium. De overige werkzaamheden ten behoeve van de stichting worden door vrijwilligers verricht die hiervoor geen enkele vergoeding willen ontvangen.

   

7. Doelstelling

De stichting heeft ten doel de handhaving, verdediging en verspreiding van de beginselen, normen en maatstaven van de europese beschaving, zoals deze gevormd zijn door de christelijke cultuur.

   

8. Verslag van de activiteiten

Zoals bovenstaand vermeld geeft de stichting op haar website elke maand een overzicht van haar activiteiten.

   

9. Jaarverslag

STAAT VAN INKOMSTEN EN BESTEDINGEN OVER 2016
   
   
Baten
2016

Collectes, giften en misstipendia

13.796

Huuropbrengst

4.933

Bankrente

187

Koerswinst effecten

1.739

 
TOTALE INKOMSTEN

20.715

   

 

 
Lasten
 

Onderhoudskosten

14.736

Verzekeringen

1.630

Beveiliging

2.051

Gemeentelijke belastingen

387

Gas, water, elektra

5.419

Kosten geestelijkheid

6.112

Kosten liturgie en catechese

1.985

Huishouding

1.190

Kosten verblijf en verteer

245

Autokosten

4.072

Telefoon- en internetkosten

2.216

Diverse kosten

96

Drukwerk en kantoorkosten

1.587

Donaties

4.525

Provisies effectenbeheer

549

Afboeking vorderingen

1.100

 
BESTEDINGEN EXCL AFSCHRIJVINGEN

47.900