ANBI

 

De stichting Dogmatische Unie staat bij de belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instellling (ANBI). Dit betekent dat uw giften, collectegelden en andere vormen van financiƫle ondersteuning voor de belasting aftrekbaar zijn. In dit kader is de stichting verplicht de onderstaande gegevens per internet openbaar te maken:


1. Naam

Stichting Dogmatische Unie

   

2. Fiscaalnummer

005508162

   

3. Contactgegevens

Dogmatische Unie
Paterstraat 50
5025 KJ Tilburg

Telefoon: 013-5359296
Fax: 013-5446604
E-mal: du@dogmatische-unie.nl

   

4. Bestuur

K.H. Schuur
J.W. De Lange

Voorzitter
Secr.penningm.

   

5. Beleidsplan

De stichting publiceert maandelijks op haar website een programma waarop haar activiteiten staan vermeld. Tevens geeft zij in het kader van haar doelstelling brochures en boeken uit. Haar inkomsten verwerft zij door collectes, giften, legaten en erfenissen. Haar inkomsten worden uitsluitend besteed voor bestrijding van de gemaakte kosten.

   

6. Beloningsbeleid

De priesters die de liturgische plechtigheden in de centra van de stichting verzorgen, ontvangen een reiskostenvergoeding en een misstipendium. De overige werkzaamheden ten behoeve van de stichting worden door vrijwilligers verricht die hiervoor geen enkele vergoeding willen ontvangen.

   

7. Doelstelling

De stichting heeft ten doel de handhaving, verdediging en verspreiding van de beginselen, normen en maatstaven van de europese beschaving, zoals deze gevormd zijn door de christelijke cultuur.

   

8. Verslag van de activiteiten

Zoals bovenstaand vermeld geeft de stichting op haar website elke maand een overzicht van haar activiteiten.

   

9. Jaarverslag

STAAT VAN INKOMSTEN EN BESTEDINGEN OVER 2017
   
   
Baten
2017

 

Collectes, giften en misstipendia

 

11.841

Huuropbrengst

5.058

Bankrente

-192

Koerswinst effecten

407

 
TOTALE INKOMSTEN

17.114

   

 

 
Lasten
 

Onderhoudskosten

4.061

Verzekeringen

1.373

Beveiliging

1.941

Gemeentelijke belastingen

432

Gas, water, elektra

3.972

Kosten geestelijkheid

3.680

Kosten liturgie en catechese

71

Huishouding

500

Kosten verblijf en verteer

1.133

Autokosten

3.450

Telefoon- en internetkosten

2.446

Diverse kosten

845

Drukwerk en kantoorkosten

639

Donaties

2.195

Provisies effectenbeheer

551

Afboeking vorderingen

0

Adovocaatkosten

4.092

Notaris-en advieskosten

1.587

Afschrijving auto

258

 

BESTEDINGEN EXCL AFSCHRIJVINGEN

 

33.226